วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการ

20 เม.ย. 2019
8446

วัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการ

 1. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 2. พัฒนาทักษะการค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ
 3. พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ
 4. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

กระบวนการเขียนรายงานทางวิชาการ

 1. การเลือกหัวข้อเรื่อง
 2. การกำหนดโครงเรื่อง
 3. การสำรวจแหล่งข้อมูล
 4. การรวบรวมข้อมูล

การเรียบเรียงเนื้อหาการพิจารณาหัวข้อเรื่อง

 1. ความสำคัญ และความสนใจ
 2. ขอบเขตของเรื่อง
 3. แหล่งข้อมูล
 4. ความเป็นไปได้ และเงื่อนไข

การจัดลำดับโครงเรื่อง

 1. เรื่องกว้าง ๆ เรื่องใหญ่ หรือเรื่องทั่วไปสู่เรื่องเฉพาะ
 2. เรื่องเฉพาะสู้เรื่องกว้าง ๆ หรือเรื่องทั่วไป
 3. ตามความสำคัญ
 4. ตามเหตุการณ์หรือระยะเวลา
 5. ตามเหตุและผล
 6. ตามสถานที่หรือทิศทาง
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]