วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ควรศึกษา

๑.  การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
        ๑.๑  บทบาทคุรุสภาตามกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        ๑.๒  มาตรฐานวิชาชีพ
                    (๑)  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
                    (๒)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
                    (๓)  มาตรฐานการปฏิบัติตน
        ๑.๓  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
        ๑.๓  การดำเนินการกรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒.  แนวทางการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

   กำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม  ประกอบด้วย

  • วิชาชีพครู
  • วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
  • วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
  • วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์) 

หลักการของวิชาชีพชั้นสูง

๑.    มีบริการต่อสังคมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่น
๒.    มีระยะเวลาศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพยาวนาน พอสมควร  อย่างน้อยปริญญาตรีขึ้นไป
๓.    มีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ
๔.    มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕.    มีองค์กรวิชาชีพ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด พ.ศ. 2556
ประวัติวันครู วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของประเทศไทย
คุรุสภาให้การรับรอง 65 หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง
ประวัติจรรยาบรรณครูไทย พ.ศ. 2506 ม.ล.ปิ่น มาลากุล
การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565
คุรุสภา รับรองหลักสูตรวิชาชีพครู65 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร