ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัย
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

• มาตรา ๓๐
• มาตรา ๕๗
• มาตรา ๘๔
• มาตรา ๑๐๗ (๖)
• มาตรา ๑๐๙

มาตรา ๓๐ 

        ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้  ต้องมีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕๗   วรรคสอง

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด  ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ผู้นั้น อาจถูกเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ  หรือ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน            

มาตรา ๘๔

         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   เสมอภาคและ  เที่ยงธรรม     มีความวิริยะอุตสาหะ   ขยันมั่นเพียร     ดูแลเอาใจใส่  รักษาประโยชน์ของทางราชการ  และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด             

มาตรา ๑๐๗ (๖)   

            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ      เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา ๑๐๙

                มาตรา ๑๐๙ 

                 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น ต้องให้ไปดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน ๓๐ วัน

               ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตำแหน่งว่าง  หรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้   ผู้นั้นจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *