วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

08 เม.ย. 2019
3991

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ ครู”
ก. ครูเป็นอาชีพหนึ่งของสังคมไทย
ข. ครูเป็นวิชาชีพหนึ่งในสังคมไทย
ค. ครูเป็นทั้งอาชีพและวิชาชีพ
ง. ครูจัดเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพก็ได้

2. ความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วหากกล่าวถึง “ครู” มักจะให้ความหมายตรงกับข้อใด
ก. คารวะหรือเคารพ
ข. การตระหนักหรือจดจ่อในความดี
ค. ผู้นำทางปัญญา
ง. ผู้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชา

3. หากจะจำแนกประเภทครูตามลักษณะงาน “ครูผู้ช่วย” จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. ครประจำบ้าน
ข. ครูประจำโรงเรียน
ค. ครูประจำวัด
ง. ครูประจำโลก

4. ข้อใดจัดเป็นอานิสงส์ที่ครูพึงได้จากการเป็นครู
ก. ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคล
ข. ให้ความสว่างแก่โลก
ค. ยกวิญญาณคนให้เป็นมนุษย์
ง. เพิ่มคุณธรรมของความเป็นมนุษย์

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นตัวชี้วัดของการเป็นวิชาชีพชั้นสูงของครู
ก. มีคุรุสภาเป็นองค์กรดูแลวิชาชีพครู
ข. กำหนดค่าตอบแทนสูงเหมาะกับอาชีพ
ค. บริการการศึกษาด้วยวิธีแห่งปัญญา
ง. มีมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

6. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ก. มีอิสระในการทำงาน
ข. ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
ค. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ง. มีองค์กรวิชาชีพครู

7. จากปัญหาสังคมในปัจจุบันทำให้นักเรียนมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามกระแสวัฒนธรรมของโลกตะวันตก เช่นการเที่ยวกางคืน การแต่งกาย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการเน้นวัตถุนิยม เป็นต้น ดังนั้นบทบาทของครูตามข้อใดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ก. การพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
ข. ผู้นำทางความคิดให้สังคมและชุมชน
ค. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ง. สร้างค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์

8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของครูที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง
ก. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ข. รับผิดชอบโครงการวิชาการของโรงเรียน
ค. เป็นที่ปรึกษากรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
ง. พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

9. กิจที่ผู้เป็นครูจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การกระทำอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามกฏหมายหรือด้วยสำนึกในความถูกต้องและเหมาะสม
ก. หน้าที่ของครู
ข. บทบาทของครู
ค. ความรับผิดชอบของครู
ง. หน้าที่ความรับผิดชอบของครู

10. บทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใดมีเป้าหมายแตกต่างจากข้ออื่น
ก. การเสริมสร้างสมรรถภาพด้านวิชาการแก่ตนเอง
ข. ฝึกอบรม ค่านิยม คุณธรรมที่ดีแก่ศิษย์
ค. แนะแนวการศึกษา อาชีพ
ง. ดูแลสอดส่องป้องกันทรัพย์สินโรงเรียน

11. “ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้” จัดอยู่ในคุณลักษณะที่ดีของครูตามข้อใด
ก. ครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ข. ครูตามพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทฯ
ค. ครูตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
ง. ครูตามอุดมคติ

12. การที่ครูเคร่งครัดในจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามข้อใด
ก. คุณสมบัติด้านศักยภาพ
ข. คุณลักษณะด้านความสามารถ
ค. คุณลักษณะด้านวิชาชีพ
ง. คุณลักษณะด้านทักษะ

13. “เป็นครูต้องมีความรู้ในวิธีสอน” จัดอยู่ในคุณลักษณะของครูตามข้อใด
ก. คุณลักษณะด้านความรู้
ข. คุณลักษณะด้านการคิด
ค. คุณลักษณะด้านค่านิยม
ง. คุณลักษณะด้านความสามารถ

14. ข้อใดจัดว่าเป็นคุณลักษณะด้านค่านิยมของข้าราชการครู
ก. การมีความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ข. การมีความคิดสร้างสรรค์
ค. มีความภูมิใจในอาชีพ
ง. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

15. ท่านคิดว่าข้อใดเป็นความคาดหวังสูงสุดของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครู
ก. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ตนสอน
ข. มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
ค. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
ง. มีจิตวิญาณที่เหมาะสมกับความเป็นครู

16. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกว่า “สมรรถนะ” มีด้านใดบ้าง
ก. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
ข. สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
ค. สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
ง. สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจำสายงาน

17. กฎหมายใดที่กำหนดให้ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

18. ทำไมครูถึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก. กฎหมายกำหนดให้มี
ข. เพราะเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ค. มีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับ
ง. เพราะเป็นวิชาชีพควบคุม

19. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณวิชาชีพถูกกำกับด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกกำกับด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค. หากผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. หากปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

20. องค์กรที่มีหน้าที่ กำกับดูแลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะกรรมการคุรุสภา
ง. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
เมื่อ 08/04/2019 11:19