วันพุธ, 5 ตุลาคม 2565

บันทึกข้อความ

ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษที่มีคาว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงกึ่งกลางกระดาษ) และมีครุฑ ขนาด 1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ และมีส่วนสาคัญประกอบด้วย

บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ตามระเบียบข้อ 26

บันทึกเป็นหนังสือราชการชนิดที่ ๖  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
(หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  ได้แก่  หนังสือรับรองรายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออื่น)

•   บันทึก  มี  ๓  ประเภท  คือ

•   บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

•   บันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา

•   บันทึกติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่  หรือระหว่างหน่วยงานที่ต่ำกว่ากรม

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความคลิกลิ้งด้านล่าง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]