วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

การบริหารงานวิชาการ

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
 6. การนิเทศการศึกษา
 7. การแนะแนวการศึกษา
 8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 9. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
 10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
 11. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา

การบริหารงบประมาณ

 1. การจัดระบบและเสนอของบประมาณ
 2. การจัดสรรงบประมาณ
 3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 5. การบริหารการเงิน
 6. การบริหารบัญชี
 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

การบริหารงานบุคคล

 1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
 2. การจัดหาและบรรจุแต่งตั้ง
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 4. วินัยและการรักษาวินัย
 5. การออกจากราชการ

การบริหารงานทั่วไป

1. การดำเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป                            
7. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
8. การรับนักเรียน                           
9. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
10. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
12. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
13. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
14. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
15. งานบริหารสาธารณะ
16. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่นๆ

งานอาคารสถานที่

1.วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
2.ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4.สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

งานกิจการนักเรียน

 1. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 2. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ
 3. กำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี
 4. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 5. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบางโอกาส
 6. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี
 7. วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
 8. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย
 9. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ
 10. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไข
 11. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
 12. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร
 13. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร
 14. จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป
 15. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]