วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การเขียนหน้าปกรายงาน

การเขียนรายงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบและหลายประเภท ซึ่งเป็นไปตามงาน เป็นไปตามวิชาที่เราได้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงานนั้นๆ โดยนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ก็ต้องทำกันทั้งนั้น การจัดรูปแบบการจัดทำรายงานนั้นสิ่งที่จะต้องทำ คือ ต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของเนื้อหารายงานให้ถูกต้อง

การเขียนหน้าปกรายงานที่ถูกต้องนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว แล้วแต่สถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้นๆ กำหนด

วิธีการเขียนปกรายงาน

  1. ข้อความทั้ง 4  ส่วน ให้มีการเว้นระยะห่างของแต่ละส่วนเท่า ๆ กัน
  2. ข้อความส่วนแรกได้แก่ชื่อเรื่อง ใช้ขนาดหนังสือ 26 ตัวหนา
  3. ข้อความส่วนที่ 2 ชื่อผู้จัดทำรายงาน ใช้ขนาดหนังสือ 22 ตัวหน้า
  4. ข้อความส่วนที่ 3 เสนอใคร ใช้ขนาดหนังสือ 22 ตัวหนา
  5. ข้อความส่วนที่ 4 บอกรายละเอียดของรายงานฉบับนี้เป็นของใคร ให้ผู้เขียนรายงานใช้ขนาดหนังสือ 20 ตัวหนา

ส่วนหน้าปกของรายงาน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หน้าปก หน้าปกรอง และหน้าปกใน ซึ่งหน้าปกแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ปกหน้า ประกอบด้วยข้อความ 4 ส่วน ได้แก่ ชื่อเรื่องรายงาน ชื่อผู้จัดทำรายงาน เสนอใคร สังกัดหน่วยงานไหน
  2. ปกรอง ใช้เป็นกระดาษเปล่า
  3. ปกใน รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]