วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดําเนินการดังนี้

ให้ผู้เรียนดําเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ – ๔)

ถ้าผู้เรียนไม่ดําเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน ระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนําข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ํา หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ดําเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์

การเปลี่ยนผลการเรียน “0” (แก้ 0)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]