วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)

การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)

1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ชัดเจน
2.  กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ
3.  เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ
4.  ครูใช้สื่อประกอบการสอน
5.  ครูใช้คำถามถามนักเรียนบ่อย ๆ
6.  ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม
7.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
8.  ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
9.  ครูให้นักเรียนทำงานร่วมกันทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล
10. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
11. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
12. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ
13. ครูให้ความสนใจนักเรียนขณะสอนทั่วถึงทุกคน
14. ครูให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน         
     ในการเรียน
15. นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า
16. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
17. ครูประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม
18. ครูมีความตั้งใจในการสอน
19. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม
20.  ครูเข้าสอนและออกตรงตามเวลา

ดาวน์โหลดไฟล์ : การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!