วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

คุณธรรมของครูตามข้อเสนอของคุรุสภา

คุณธรรมของครู

คุณธรรมของครูเป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบส่วนสำคัญที่สุดในความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่เคารพนบนอบของสังคม

จรรยาบรรณครูเป็นกฎกติกาที่กำหนดให้ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้สังคมยอมรับ และยังเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้วิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด

คุณธรรมสูงสุดสำหรับครูไทย คือการเป็นผู้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้เดินทางสายกลางในการดำรงชีวิต คือเป็นคนมีความสว่าง มีความสะอาดและมีความสงบในดวงใจ ไม่สับสนวุ่นวายในการดำรงชีวิต

คุณธรรมของครู

1.มีความเมตตากรุณา

2.มีความยุติธรรม

3.มีความรับผิดชอบ

4.มีวินัย

5.มีความขยัน

6. มีความอดทน

7. มีความประหยัด

8. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู

9. มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อริยมรรค : คุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูไทย

1.สัมมาทิฏฐิ  การเห็นชอบ

2.สัมมาสังกัปปะ  การดำริชอบ

3.สัมมาวาจา  การพูดจาชอบ

4.สัมมากัมมันตะ  การทำการงานชอบ

5.สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีวิตชอบ

6. สัมมาวายามะ  การเพียรชอบ

7. สัมมาสติ  การระลึกชอบ

8. สัมมาสมาธิ  ความตั้งใจมั่นชอบ

อริยมรรคจำแนกเป็น 3 กลุ่ม

1.สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาหรือความสว่าง

2.สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เป็นกลุ่มธรรมที่เกี่ยวกับการรักษาศีลหรือความสะอาด

3.สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ เป็นธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิหรือความสงบ


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]