วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

เป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมยุคปัจจุบัน ประชาชนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยชรา ต่างหลีกหนีคอมพิวเตอร์ไปไม่พ้น เพราะทุกคนต่างก็มีส่วนร่วม  ในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น  ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทางสมาร์ทโฟน ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ

นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในทุกวงการ เช่นในด้านการทหารตำรวจ และการปกครอง การเรียน การสอน ไฟฟ้า  และโทรศัพท์  งานราชการทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ด้านวิศวกรรม  ด้านวิทยาศาสตร์  การพยากรณ์อากาศและอื่น ๆ  เป็นต้น

วันนี้ครูเชียงรายมีแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์มาฝาฟทุกท่านที่ติดตามเราได้ลองนำไปหาคำตอบ ครับผมซึ่งแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถหาคำตอบได้ที่ทาง Google เลย ครับผม ไม่ยากครับ สำหรับข้อสอบชุดนี้ ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มา ณ ที่นี้ด้วยครับผม

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ

1. ข้อใดจัดเป็นสารสนเทศ

         ก.     การแสดงผลผ่านจอภาพ        

         ข.     การพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์

         ค.     แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มาสาย                           

         ง.     การพิมพ์งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ข้อใดมีการประมวลผล

         ก.     การแสดงยอดขายสินค้าประจำวัน         

         ข.     การจัดเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยความจำ

         ค.     การแสดงภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ   

         ง.     การเรียงลำดับชื่อนักเรียนตามตัวอักษร

3. ลักษณะของข้อมูลที่ดีควรจะเป็นข้อใด

         ก.     สมศรีอ่านข่าวโจมตีการเมืองพรรคสามัคคี

         ข.     สมสมัยให้ข้อมูลการตลาดเมื่อ 5 ปีที่แล้วกับบริษัทบูด้าจำกัด

         ค.     สมชายค้นหาข้อมูลของนักวิจัยเมื่อ 10 ปีก่อนเพื่อตัดสินใจลงทุนกิจการ

         ง.     สมศักดิ์ลงมือสำรวจความต้องการของชุมชนบางเตยในการซื้อไข่จากฟาร์มตนเอง

4. การนำเข้าข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง

         ก.     รวมรวม  ตรวจสอบ  เตรียมข้อมูล

         ข.     รวมรวม  ประมวลผล  จัดเก็บ

         ค.     รวมรวม  ประมวลผล  แสดงผล

         ง.     รวมรวม  เรียงลำดับ  คำนวณ

5. ข้อใดเป็นข้อมูล

         ก.     ตัวอักษร  ตัวเลข

         ข.     อุณหภูมิ  เสียง  ตัวโน๊ต

         ค.     สี  สัญลักษณ์

         ง.     ทุกข้อเป็นคำตอบ

6.  ข้อใดเป็นข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งที่มา

         ก.     ข้อมูลชนิดจำนวน

         ข.     ข้อมูลชนิดอักขระ

         ค.     ข้อมูลปฐมภูมิ

ง.     ข้อมูลมัธยมภูมิ

ข้อความต่อไปนี้ ให้ตอบคำถามข้อ 7 – 8

         “มีห้องว่างให้เช่า ราคาเดือนละ 2,500 บาท

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 1234567”

7. ถ้าขีดเส้นใต้ที่ 2,500 บาท จะเป็นข้อมูลชนิดใด

         ก.     ข้อมูลชนิดจำนวน

         ข.     ข้อมูลชนิดอักขระ

         ค.     ข้อมูลปฐมภูมิ

         ง.     ข้อมูลมัธยมภูมิ

8. ถ้าขีดเส้นใต้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 1234567 จะเป็นข้อมูลชนิดใด

         ก.     ข้อมูลชนิดจำนวน

         ข.     ข้อมูลชนิดอักขระ

         ค.     ข้อมูลปฐมภูมิ

ง.     ข้อมูลมัธยมภูมิ

ข้อความต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 9

ชื่อ – นามสกุล วันเกิด
ชมพู่   สวยเสมอ 6 มิถุนายน 2565
ญาญ่า   สุขใจ 12 เม.ย. 2566
ณเดช   สุดหล่อ 22-06-67
อเล็ก   ดีเลิศ ๒ มี.ค. ๒๕๖๗

9. เมื่อมีข้อมูลในตารางข้างบนนี้แล้ว ควรจะดำเนินการในขั้นตอนใดต่อไป

         ก.  รวบรวมข้อมูล

         ข.  เตรียมข้อมูล

         ค. แสดงผลข้อมูล

         ง.  ประมวลผลข้อมูล

10. ส่วนที่ขีดเส้นใต้ ข้อใดเป็นข้อมูลชนิดอักขระ (character data)

         ก.     วิไลมีอายุ 13 ปี                                       

ข.     สุวัฒน์เกิด 1 มกราคม 2561

         ค.     ทรงพลมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม                                       

         ง.     เวรดีสอบวิชาการงานอาชีพได้คะแนนเต็ม 50

11. ข้อใดไม่ใช่ระดับของสารสนเทศ

         ก.     ระดับกลุ่ม

         ข.     ระดับองค์กร

         ค.     ระดับบุคคล

         ง.     ระดับหน่วยงาน

12. การปฏิบัติงานป้อนข้อมูลของคนในโรงเรียน จะเป็นงานของระดับของสารสนเทศใด

         ก.     ระดับกลุ่ม

         ข.     ระดับองค์กร

         ค.     ระดับบุคคล

         ง.     ระดับหน่วยงาน

13. “กลุ่มงานผลิตสินค้านำสารสนเทศไปใช้ปรับปรุงสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า”  เป็นระดับสารสนเทศใด

         ก.     ระดับกลุ่ม

         ข.     ระดับองค์กร

         ค.     ระดับบุคคล

         ง.     ระดับหน่วยงาน

14. การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในการพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระดับใด

         ก.     ระดับกลุ่ม                                            

         ข.     ระดับบุคคล                                                  

         ค.     ระดับองค์กร                                         

         ง.     ระดับหน่วยงาน

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

         ก.     สารสนเทศในระดับองค์กรสำคัญมากที่สุด                   

         ข.     สารสนเทศมีความสำคัญกับผู้ใช้ในทุกระดับ

         ค.     สารสนเทศมีความสำคัญในแต่ละระดับต่างกัน                 

         ง.     สารสนเทศมีความสำคัญในระดับบุคคลมากที่สุด

16. การนำเข้าข้อมูล มีขั้นตอนอย่างไร

         ก.     การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

         ข.     การตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

         ค.     การรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูล เตรียมข้อมูล

         ง.     การประมวลผลข้อมูล และคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มต้นฉบับ

17. องค์ประกอบสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

         ก.     ฮาร์ดแวร์    ซอฟต์แวร์   บุคลากร

         ข.     ข้อมูลและสารสนเทศ   บุคลากร

         ค.     ฮาร์ดแวร์   กระบวนการทำงาน   บุคลากร            

ง.     ฮาร์ดแวร์   ซอฟต์แวร์  ข้อมูลสารสนเทศ   บุคลากร  และกระบวนการทำงาน

18. สารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

         ก.     สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้

         ข.     เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างเพียงพอ

         ค.     เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลผลใหม่

         ง.     มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลสำรอง

19. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะถูกนำมารวบรวมและประมวลผลครั้งเดียวเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการประมวลแบบใด

         ก.     การประมวลผลแบบถาวร                      

         ข.     การประมวลผลแบบกลุ่ม

         ค.     การประมวลผลแบบทันที                       

         ง.     การประมวลผลแบบครั้งเดียว

20. ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์จัดเป็นเอกสารประเภทใด

         1.     ข้อมูล                                                  

         2.     สารสนเทศ                                                   

         3.     การจัดเก็บข้อมูล                                   

         4.     การประมวลผลข้อมูล


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]