วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานของข้าราชการ

การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 4009/ว 458 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553) ดังนี้

1.1 เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง”

(ก) ลาเกิน 6 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติรายการในสถานศึกษา

(ข) ลาเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

สำหรับข้าราชการที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทำการและมีการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้

1.2 เกณฑ์ที่ถือว่า “มาทำงานสายเนือง ๆ”

(ก) มาทำงานสายเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

(ข) มาทำงานสายเกิน 9 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน หลักเกณฑ์อนุโลมใช้กับลูกจ้างประจำด้วย

กรณีข้าราชการที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานให้ใช้เกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง” ตามข้อ 1.1 (ข) และเกณฑ์ “การทำงานสายเนื่องๆ”ตามข้อ 1.2 (ข)

อ้างอิงศึกษาเพิ่มเติม http://www.kksec.go.th/new/upload/file/news_2019Jan11020102.pdf

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]