วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

แบบฝึกทักษะรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้าสถิต

แบบฝึกทักษะรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำ
นายประมวล ภูบุญคง ครูอันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดทรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฝึกทักษะรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำ
นายประมวล ภูบุญคง ครูอันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดทรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฝึกหัดทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  ชุดที่ 4  เรื่อง สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เล่มนี้  จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตระหนักในคุณค่าของวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้น  นอกจากนี้แบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ที่จัดทำขึ้นนี้ยังเป็นเครื่องช่วยบ่งชี้ให้ครูทราบว่าผู้ใช้แบบฝึกทักษะมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจและพัฒนาทักษะผู้เรียน  โดยแบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  ได้นำเสนอเนื้อหาสาระมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  แบบฝึกทักษะชุดนี้ประกอบด้วย  คำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ  คำแนะนำสำหรับครู  คำแนะนำสำหรับผู้เรียน  ขั้นตอนการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหา  แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยแบบฝึกทักษะ  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  โดยเนื้อหาแต่ละตอนมีตัวอย่างประกอบชัดเจน  ผู้เรียนสามารถตอบคำถามประจำแบบฝึกทักษะและตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ไฟฟ้าสถิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้ให้กับตนเอง  สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

            ผู้จัดทำขอขอบคุณ  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูโรงเรียนวัดทรงธรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดทำแบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  หน่วยการเรียนรู้  ไฟฟ้าสถิต  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายประมวล  ภูบุญคง

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]