วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การตรวจและการรายงานของลูกเสือ

การตรวจและการรายงาน

การตรวจในพิธีเปิดประชุมกองนี้   จะตรวจได้   2   วิธี    ถ้ารองผู้กำกับมีจำนวนเพียงพอก็จะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ    แต่ถ้าจำนวนรองผู้กำกับไม่เพียงพอ   ก็จะให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจ

รองผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้ตรวจและรายงาน

ผู้กำกับลูกเสือจะนัดหมายรองผู้กำกับก่อนที่จะทำการตรวจ เช่น จะให้ตรวจเล็บมือ   ฟัน   ผ้าเช็ดหน้า   เชือก   อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ   หรืออาวุธประจำตัว

ผู้กำกับลูกเสือ         สั่งให้รองผู้กำกับตรวจอาวุธประจำตัว

รองผู้กำกับลูกเสือ    เดินออกมาทำวันทยหัตถ์แสดงความเคารพผู้กำกับ

แล้วเดินไปยืนตรงหน้านายหมู่ลูกเสือ   ( สมมุติว่า เป็นหมู่นเรศวร  )     โดยห่างจากนายหมู่ลูกเสือประมาณ  3  ก้าว   

นายหมู่ลูกเสือ     สั่ง  “ หมู่นเรศวร –  ตรง  ”   “ วันทยา  – วุธ ” ลูกเสือหมู่ นเรศวร ทุกคนทำวันทยาวุธ

รองผู้กำกับลูกเสือ     ทำวันทยหัตถ์   รับการเคารพ

นายหมู่ลูกเสือ      เรียบอาวุธแล้วก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า  1  ก้าว    ทำวันทยาวุธ  และรายงานว่า  “ หมู่นเรศวร  พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ ”  เรียบอาวุธและถอยหลังเข้าที่เดิม  ทำวันทยาวุธ  และสั่งลูกเสือในหมู่นเรศวรว่า  “ เรียบอาวุธ ”

รองผู้กำกับลูกเสือ     ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว  โดยก้าวเท้าซ้ายเข้าไปเท้าขวาชิดตาม  เพื่อตรวจนายหมู่ก่อนแล้วแยกเท้าไปทางขวาทีละก้าว   ตรวจลูกเสือคนต่อ ๆ  ไป   จนครบทุกคน

นายหมู่ลูกเสือ     เมื่อรับการตรวจแล้ว  ให้ก้าวออกมาข้างหน้า  2  ก้าวนำอาวุธออกมาด้วยแล้วกลับหลังหัน  หันหน้าเข้าหาลูกเสือในหมู่ของตนเอง  แยกเท้าก้าวตามรองผู้กำกับไปเรื่อย ๆ   ( นายหมู่จะอยู่ทางซ้ายมือ   และเยื้องหลังรองผู้กำกับเล็กน้อย )

รองผู้กำกับลูกเสือ      ถ้าเห็นลูกเสือคนใด ไม่มีอาวุธประจำตัว     ก็ให้บอกข้อบกพร่องกับนายหมู่

นายหมู่ลูกเสือ     เมื่อตรวจเสร็จ  นายหมู่จะวิ่งอ้อมหลังรองผู้กำกับและอ้อมหลังแถวไปยืนที่เดิม

รองผู้กำกับลูกเสือ     ก็จะเดินกลับมายืนอยู่ในที่เดิมเช่นกัน   เพื่อรอรับการขอบคุณจากลูกเสือ

นายหมู่ลูกเสือ   สั่ง “ วันทยา – วุธ ”  หมู่นเรศวร   ขอขอบคุณครับ  “ เรียบ –อาวุธ ”   และ  “  ตามระเบียบ – พัก  ”

รองผู้กำกับลูกเสือ    ทำวันทยหัตถ์ตอบลูกเสือ     ลดมือลงและทำกลับหลังหัน   รายงานผลการตรวจต่อผู้กำกับ   ใครเสร็จก่อนรายงานก่อน   โดยยืนอยู่ตรงหน้าหมู่ลูกเสือที่ตนเองตรวจ    ห่างจากผู้กำกับพอประมาณ    จะยืนในทิศทางใดก็ได้ ทำวันทยหัตถ์แล้วรายงาน  “  ตามที่ข้าพเจ้า  ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับ ให้ไปตรวจอาวุธประจำตัวลูกเสือหมู่นเรศวรปรากฏว่ามีครบทุกคนครับ  ”  ลดมือลง   แล้วกลับไปยืนหลังเสาธง

                        ผู้กำกับลูกเสือ   ทำวันทยหัตถ์   รับการเคารพทุกครั้งเมื่อลดมือลงแล้วสั่ง “  กองตรง ”       “ กองแยก  ”

ลูกเสือ    ทำขวาหันแล้วแยกแถวออกไปอยู่ในที่บริเวณใกล้ ๆ  เพื่อเตรียมตัวเล่นเกมหรือร้องเพลงตามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้นายหมู่ตรวจและรายงานในบางครั้งรองผู้กำกับมีจำนวนน้อยหรือไม่มีเลย       ผู้กำกับจะให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจและรายงานแทนรองผู้กำกับ   โดยวิธีการดังนี้

ผู้กำกับลูกเสือ     สั่ง  “ นายหมู่ตรวจอาวุธประจำตัวในหมู่ของตน “

นายหมู่ลูกเสือ     เมื่อได้ยินคำสั่งนายหมู่จะทำวันทยาวุธ  ส่วนลูกเสือทุกคนจะอยู่ในท่าตามระเบียบพัก

ผู้กำกับลูกเสือ     วันทยหัตถ์รับการเคารพ ( ทำทุกครั้ง )

นายหมู่ลูกเสือ     เรียบอาวุธ  แล้วก้าวเท้าออกมา  3  ก้าว  กลับหลังหันไปหาหมู่ของตน                                                                                                                                                                                                     

รองนายหมู่ลูกเสือ     เมื่อนายหมู่ก้าวเท้าออกมาข้างหน้า  รองนายหมู่กลับหลังหัน   วิ่งอ้อมหลังหมู่ของตนไปทำหน้าที่แทนนายหมู่   ( รองนายหมู่ทำหน้าที่เหมือนนายหมู่และนายหมู่ทำหน้าที่เหมือนรองผู้กำกับทุกอย่าง   ยกเว้น   การออกไปรายงาน  )

การรายงานของนายหมู่

      การรายงาน หมู่ใดตรวจเสร็จก่อน  ให้กลับหลังหันมาหาผู้กำกับ  แล้วยืนรอจนกว่านายหมู่บริการจะตรวจเสร็จ   เมื่อหมู่บริการตรวจเสร็จแล้วจะนำนายหมู่ทุกหมู่ออกมาเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กำกับ   ห่างประมาณ   6  ก้าว    ให้นายหมู่บริการอยู่ทางซ้ายมือของผู้กำกับ   เรียงตามลำดับ

การรายงาน

  1. เมื่อหมู่ที่  2  เป็นหมู่บริการ   นายหมู่ที่ 2    จะเป็นผู้รายงาน
  2. นายหมู่   หมู่ที่ 2   วันทยาวุธ  –  เรียบอาวุธ  แล้วก้าวเท้าซ้ายออกมา

ข้างหน้า  1   ก้าว   ทำวันทยาวุธ   และสะบัดหน้าไปทางผู้กำกับ  ( รายงานเหมือนกับที่รองผู้กำกับเป็นผู้รายงาน )    เสร็จแล้วเรียบอาวุธ    ถอยหลังไปยืนที่เดิม   ทำวันทยาวุธ  ขณะเดียวกันนายหมู่    หมู่ที่ 3   ที่จะเป็นผู้รายงานคนต่อไป   ให้ทำวันทยาวุธพร้อมกับนายหมู่  หมู่ที่  2  ด้วย   และเรียบอาวุธพร้อมกัน       

นายหมู่  หมู่ที่  3  ก้าวออกมาข้างหน้า  1 ก้าว  ทำวันทยาวุธ  สะบัดหน้าไปทางผู้กำกับ   นายหมู่   หมู่ที่  3  เมื่อกล่าวรายงานจบให้เรียบอาวุธ  ถอยหลังไปยืนที่เดิม   ทำวันทยาวุธ   ขณะเดียวกันนายหมู่  หมู่ที่ 4  ทำวันทยาวุธพร้อมกับนายหมู่  หมู่ที่  3   และเรียบอาวุธพร้อมกันจะรายงานโดยวิธีดังกล่าวนี้จนครบทุกคน

            ผู้กำกับลูกเสือ   จะทำความเคารพตอบทุกครั้ง เมื่อลูกเสือทำความเคารพ    และจะลดมือลงทุกครั้ง   เมื่อลูกเสือเรียบอาวุธ   คนสุดท้ายรายงานแล้วก็จะสั่ง   “  เข้าที่  ”

            นายหมู่ลูกเสือ  เมื่อได้รับคำสั่งให้เข้าที่จะทำขวาหันพร้อมกัน แล้ววิ่งกลับที่เดิม

            รองนายหมู่ลูกเสือ    เมื่อนายหมู่วิ่งกลับมาที่หมู่ของตน  ให้กลับหลังหันแล้ววิ่งอ้อมไปยืนอยู่ท้ายแถวของหมู่เหมือนเดิม   ทั้งนายหมู่และรองนายหมู่   จะมายืนอยู่ในท่าตามระเบียบพักเหมือนกับลูกเสือในหมู่ของตน

2.  เกมหรือเพลง

                        เกมที่ใช้สอนควรให้เหมาะสมกับเพศและวัยผู้เล่น   หรือจะนำเพลงมาร้องก็ได้  เพื่อที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาต่อไป

3. การสอนตามเนื้อหา

            เนื้อหาวิชาที่จะนำมาสอน   ต้องเตรียมไว้แล้ว  จะเป็นการสอนแบบฐาน   หรือเป็นการบรรยายรวมก็ต้องมีการเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน     ถ้าไม่เตรียมการสอนผู้เรียนอาจจะเบื่อ   ความสนใจก็จะไม่มีในที่สุดก็จะไม่ชอบในกิจกรรมลูกเสือเลย

  4. การเล่านิทานหรือเรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ

            ผู้สอนจะต้องเตรียมนิทาน   หรือเรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ   หรือสถานการณ์ที่ สอดคล้องกับบทเรียน   และอย่าลืมให้เหมาะสมกับเพศและวัยด้วยเช่นกัน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 2.5]