วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน คำนำโดยส่วนมาก จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงาน อาจมีการเขียนเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำรายงาน เมื่อเขียนเสร็จ ควรลงท้ายผู้จัดทำ หรือคณะผู้จัดทำรายงาน ด้วย ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงายนแบบง่ายๆ สำหรับท่านที่จะนำไปประยุกต์ใช้
อ้างอิงที่มา : https://guru.sanook.com/8037/

คำนำ

โครงงาน เรื่อง ประวัติไก่ชนพระนเรศวร จัดทำขึ้นตามกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนครูเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้จากการศึกษาประวัติไก่ชนพระนเรศวร มาใช้โดยบูรณาการความรู้ที่ได้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ จัดทำโครงงานเรื่องที่สมาชิกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สนใจ เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องที่สนใจในเรื่องประวัติของไก่ชนพระนเรศวร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำให้ผู้ที่สนใจศึกษา ในเรื่องประวัติ ไก่ชนพระนเรศวร ได้รับความรู้ตามสมควร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
5 มีนาคม 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]