วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมเป็น 2 มิติ คือ มิติที่ 1 : การแข่งขันทางวิชาการระดับ นานาชาติ (คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ซึ่งเป็นเวทีแห่งประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพมิติที่ 2: การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนานักเรียน ครู และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดทําชุดเอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ และเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบสําหรับการแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งเป็นผลผลิตจากการดําเนินงานโครงการพัฒนา คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล) สําหรับเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน และพัฒนานักเรียนในการใช้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความสามารถ ด้านกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

เอกสารชุดเสริมคิด…คณิตศาสตร์ และเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยและแนวคิด ที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2559 – 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 เล่ม ดังต่อไปนี้

เล่มที่ 1 เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เล่มที่ 2 เสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

เล่มที่ 3 เสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําชุดเอกสารเสริมคิด…และขอขอบคุณหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ก้าวสู่เวทีสากล

ดาวน์โหลด : เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์
โหลดใบงานอนุบาลฟรี
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ
Loading...