การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2 การประเมินการปฎิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ ผู้อื่นใช้อํานาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของ ผู้บังคับบัญชา
3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
4. การมีจิตสํานึกที่ดี มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตอนที่ 4 ผลการประเมิน

4.1 ผลการประเมินตนเอง

อ่านต่อ >>> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

Comments

  1. ไม่ทราบว่ามีไฟล์ แบบประเมินตอนที่ 1-2 เป็นเวิร์ดมั๊ยครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *