วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2 การประเมินการปฎิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ ผู้อื่นใช้อํานาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของ ผู้บังคับบัญชา
3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
4. การมีจิตสํานึกที่ดี มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตอนที่ 4 ผลการประเมิน

4.1 ผลการประเมินตนเอง

อ่านต่อ >>> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด
2 ความคิดเห็น
ชัยวัฒน์ เมื่อ 23/01/2019 10:58

ไม่ทราบว่ามีไฟล์ แบบประเมินตอนที่ 1-2 เป็นเวิร์ดมั๊ยครับ

wi เมื่อ 23/01/2019 10:58

อยากได้เหมือนกันค่ะ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ 2564
การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ในการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
ตารางตรวจคุณสมบัติระยะเวลาการทำผลงานวิชาการ ว21
แนวทางการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร หลักฐานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ว21
แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 ตำแหน่งครู
ไฟล์ตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะ คศ.2 (เกณฑ์ใหม่ ว21)
Loading...