วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนเงินเดือน)

23 ม.ค. 2019
3071

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (การเลื่อนเงินเดือน) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

1. วงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน
รอบที่  1  ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ) ภายในวงเงินร้อยละ 3   ของเงินเดือนข้าราชการ  ณ วันที่  1 มี.ค.
รอบที่  2   ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ) ภายในวงเงินร้อยละ  3   ของเงินเดือนข้าราชการ  ณ  วันที่  1 ก.ย.

2. เลื่อนให้ข้าราชการในแต่ละรอบการประเมิน เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของ ฐานในการคำนวณ  ( เลื่อนเป็น จำนวน % ของค่ากลางตอนบน / ค่ากลางตอนล่าง  ตามที่ ก.พ. กำหนด )

หลักในการประเมิน
1.  มีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
2. โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ประเมินจาก  ปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงเวลาที่กำหนด  ประหยัด ( เงิน / เวลา ) และคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายรายบุคคล  ตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ( เอกสารหมายเลข 1 )

              การกำหนดค่าเป้าหมาย  แบ่งเป็น  5   ระดับ  คือ
ระดับ  1   ค่าเป้าหมายต่ำสุดที่ได้รับ
ระดับ  2   ค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน
ระดับ  3   ค่าเป้าหมายที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป
ระดับ  4   ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง
ระดับ  5   ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย  มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสสำเร็จ < 50% ควรตั้งค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับผลงานที่คาดหวังในช่วงระยะเวลาของการประเมิน

              ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลรายบุคคลในแต่ละรอบการประเมินควรมีจำนวน 5-6 ตัว และเป็นตัวชี้วัด ที่สำคัญ  ตัวชี้วัดแต่ละตัว  ควรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10% ทุกตัวรวมกันเท่ากับ  100 %     และควรคำนึงถึงความยากง่ายของกิจกรรม

              2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กำหนด  5  ตัว คือ

  • การมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • บริการที่ดี
  • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
  • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
  • การทำงานเป็นทีม

ประเมินจากสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  42  กำหนด 3 ตัว คือ

  • การคิดวิเคราะห์
  • การดำเนินการเชิงรุก
  • การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2, 3 และ 4

การสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

              เมื่อสรุปได้ผลคะแนนรวมแล้ว ให้แบ่งระดับผลการประเมินในภาพรวมเป็น 5 ระดับ

ตามแบบรายงานเอกสารหมายเลข 5 ดังนี้

ระดับการประเมิน                            คะแนน
ดีเด่น                                                 90 – 100
ดีมาก                                                 80 – 89
ดี                                                        70 – 79
พอใช้                                                 60 – 69
ต้องปรับปรุง                                       ต่ำกว่า  60

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]