วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

การพักใช้และการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู

การพักใช้และการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถทําได้เมื่อครูทําผิด จรรยาบรรณ หรือผลการปฏิบัติไม่ได้มาตรฐาน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2543) โดยมีหลักเกณฑ์และ วิธีการดังนี้

1) การพักใช้ใบอนุญาตฯ สําหรับผู้ที่มีความผิดไม่ร้ายแรง เช่น ความผิดอันเกิดจากความ ประมาทซึ่งอาจดําเนินการตักเตือนหรือพักใช้ใบอนุญาตฯ 1 – 3 เดือน 4 – 12 เดือน หรือ 1 – 2 ปี เป็นต้น

2) การเพิกถอนใบอนุญาตฯ ใช้ในกรณีที่ครูทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงทําผิดวินัยอย่าง ร้ายแรงหรือมีความผิดในคดีอาญา การเพิกถอนใบอนุญาตฯให้ดําเนินการได้ในกรณีต่อไปนี้

– ตาย
– ศาลสั่งจําคุก ยกเว้นรอลงอาญา
– ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
– ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

ในส่วนของมาตรฐานการปฏิบัติตน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2546 มาตราที่ 50 นั้นให้กําหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

5. จรรยาบรรณต่อสังคม

การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา การดําเนินการกับผู้ที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพมีบทกฎหมาย รองรับตามขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

  • การระบุว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทําเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
  • เลขาธิการคุรุสภาเร่งเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
    ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ พร้อมทั้ง ส่งสําเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือ กล่าวโทษล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มพิจารณา
  • ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ ส่งให้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับ แจ้งจากประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือภายในเวลาที่คณะกรรมการ มาตรฐานวิชาชีพกําหนด คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหา 2) ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5) เพิกถอนใบอนุญาต
  • การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
  • ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดประกอบวิชาชีพ ควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดใดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ ควบคุมนับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
    ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น 5 ปีนับแต่วันที่ถูก สั่งเพิกถอน
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
นุ เมื่อ 20/01/2019 11:01

เมื่อพักใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หลังครบกำหนด จะกลับไปทำงาน แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ต้องรอใบประกอบก่อนไหม และ ยังไม่ได้ต่อใบประกอบฯ ในระหว่างถูกพัก …จะทำไงดีค่ะ

ต่อต่อกลุ่มงานบุคคล ที่สำนักงานเขตพื้นที่ครับ