วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563

คอมพิวเตอร์ คืออะไร

  1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

คำว่า คอมพิวเตอร์ เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Computer ซึ่งรากศัพท์เดิมมาจาก

ภาษาละตินว่า Computar แปลว่า “การนับหรือการคำนวณ” เมื่อนำมาแปลเป็นภาษาไทย ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คำนิยามไว้ว่า คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์

            โดยสรุป คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานที่มีความสลับซับซ้อน หรือมีปริมาณมากเสร็จลงได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  การทำงานของคอมพิวเตอร์ จะทำงานตามลำดับคำสั่งที่เก็บไว้ภายในหน่วยความจำ และสามารถรับข้อมูลจากภายนอก คำนวณหรือเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่เราเรียกว่า “สารสนเทศ” ซึ่งสามารถเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ต่อไป

1.1 ประเภทของคอมพิวเตอร์ การกำหนดชนิดของคอมพิวเตอร์ในที่นี้จะแบ่งตามขนาดและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง ออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาก ทำงานด้วยความ เร็วสูงสุด เหมาะกับงานบางประเภท เช่น งานด้าน อุตุนิยมวิทยา การปล่อยดาวเทียม การทดลองอาวุธ และการค้นความทางอวกาศ เป็นต้น

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีหน่วยความจำและ หน่วยประมวลผลข้อมูลมาก ทำงานได้เร็ว ติดตั้งอุปกรณ์ เสริมได้มาก เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคาร และหน่วยงาน ของรัฐที่มีขนาดใหญ่

3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่ใหญ่ขึ้น กว่าไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลได้จำนวน มากขึ้น รองรับเครือข่ายจากผู้ใช้งานหลายคนในเวลา เดียวกันได้ นิยมใช้ในสำนักงานขนาดกลางมีเครือข่าย 50- 100 เครื่องต่อเชื่อมกัน

4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และอุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นๆ ก็มีขนาดเล็ก เก็บข้อมูลได้ไม่มาก นิยมใช้ตามบ้าน หรือสำนักงานทั่วไป บางทีก็เรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC)ปัจจุบันคอมพิวเตอร์พัฒนาไปมากทั้งรูปร่างก็สวยงามขนาดก็เล็กลง ราคาถูกลง แต่ความสามารถและประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการใช้งานได้หลากหลายซึ่งคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ยังแบ่งออกอีกหลายชนิด


Loading...