วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

          แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ประกอบด้วยเกมการศึกษา จำนวน 30 เกม ซึ่งแต่ละเกมได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวเด็ก ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเด็กมาจัดเป็น      เกมการศึกษาง่าย ๆ ผ่านการเรียน ปนเล่น เน้นประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการนับจำนวน ทักษะการจับคู่ ทักษะการเรียงลำดับ และทักษะการจัดหมวดหมู่

ขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครูที่กรุณาได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ   จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์   ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นผลนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยต่อไป

ผู้จัดทำ พิมผกา จันตะวงศ์                                                                        

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]