วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562

แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

          แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ประกอบด้วยเกมการศึกษา จำนวน 30 เกม ซึ่งแต่ละเกมได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวเด็ก ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเด็กมาจัดเป็น      เกมการศึกษาง่าย ๆ ผ่านการเรียน ปนเล่น เน้นประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการนับจำนวน ทักษะการจับคู่ ทักษะการเรียงลำดับ และทักษะการจัดหมวดหมู่

ขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครูที่กรุณาได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ   จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์   ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นผลนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยต่อไป

ผู้จัดทำ พิมผกา จันตะวงศ์                                                                        

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ดาวน์โหลด เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560
Escivocab แอพลิเคชัน พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สสวท.
visnos.com เว็บรวมสื่อการสอนแบบ Interactive ในวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Loading...