วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ

01 ม.ค. 2019
315
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓

ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๐ (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ภาค ก ความรู้ความสามารถ ประวัติ ประสบการณ์ทางการบริหาร และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
๑. สอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนน ๕๐ คะแนน) ดังนี้

๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนน ๒๕ คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓) นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔) การประกันคุณภาพการศึกษา
๕) การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖) การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป
๗) การนิเทศการศึกษา
๘) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหารการศึกษา

๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและการนําไปใช้ (คะแนน ๒๕ คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
๒) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทุกฉบับ
๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๖) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๗) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๘) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๙) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
๑๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๓) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๔) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๖) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๗) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5
๑๙) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๑) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๒) กฎ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด

๒. ประเมินประวัติ ประสบการณ์ทางการบริหาร และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
๒.๑ ประวัติ และประสบการณ์ทางการบริหาร (คะแนน ๕๐ คะแนน)

ให้ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กําหนด โดยพิจารณาจาก เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้รายงานและนํามายื่นในวันสมัคร

๒.๒ ผลงาน (คะแนน ๕๐ คะแนน)

ให้ประเมินจากบทสรุปของนักบริหารเกี่ยวกับผลงานที่ประสบผลสําเร็จ ที่ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือก ได้รายงานและนํามายืนในวันสมัคร โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินศักยภาพ ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนด


ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ให้ประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา (คะแนน ๒๐ คะแนน) ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กําหนด โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้รายงานและนํามายื่นในวันสมัคร โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ โดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ และสัมภาษณ์ (คะแนน ๓๐ คะแนน) ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กําหนด

อ้างอิง https://www.otepc.go.th/


Loading...