วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

มาตรฐานวิทยฐานะครู

มาตรฐานวิทยฐานะครู

1. ครูปฏิบัติการ ต้องจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน เป็นสําคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย แต่ยังต้องอาศัยคําแนะนําเพื่อให้ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ

2. ครูชํานาญการ ต้องมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตรโดย วิทยาการใหม่ๆ วิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ พัฒนาองค์กร และทํางานเป็นทีม

3. ครูเชี่ยวชาญ ต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาพร้อม ทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ ให้คําปรึกษาแก่เพื่อนครูได้ พัฒนา นักเรียนให้เกิดผลโดนตรงต่อครอบครัว ทํางานเป็นทีมอย่าง ต่อเนื่อง

4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้นําและสร้างผู้นําในการคิดค้น นวัตกรรมมาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สร้าง องค์ความรู้ใหม่ที่นําไปใช้อ้างอิงได้ เป็นผู้นําในการแก้ปัญหา และวางระบบป้องกันปัญหา

องค์ประกอบของวิชาชีพชั้นสูง

1. เป็นงานที่ใช้ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และ เป็นงานที่ใช้สติปัญญา
2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบแผนการปฏิบัติงาน
3. มีองค์กรรับผิดชอบกํากับดูแล การปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและ จรรยาบรรณ
4. มีสถานภาพในสังคมสูง ได้รับการยกย่องนับถือ

เงื่อนไขของวิชาชีพ “ครู”

1. ได้รับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ
2. มีจรรยาบรรณครู
3. มีมาตรฐานวิชาชีพครู
4. มีมาตรฐานวิทยฐานะ
5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
6. มีองค์กรวิชาชีพกํากับ
7. มีพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]