วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางรจนา แสงสุธา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  จากคำถามที่กระตุ้น        ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชา และกระบวนการแสวงหาความรู้และความรู้ความเข้าใจที่คงทน เพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 8 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 ประจุไฟฟ้า

ชุดที่ 2 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ชุดที่ 3 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

ชุดที่ 4 สนามไฟฟ้า

ชุดที่ 5 เส้นสนามไฟฟ้า

ชุดที่ 6 ศักย์ไฟฟ้า

ชุดที่ 7 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า

ชุดที่ 8 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

ดาวน์โหลด : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต


Loading...