วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

1. ติดตามข่าวการสอบ  วันเวลาการรับสมัครสอบ  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  การประกาศผลการสอบ  การเรียกบรรจุ  โดยติดต่อสอบถามด้วยตนเองทุกครั้งที่หน่วยสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ควรเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้ครบถ้วน  และกรอกข้อความที่เกี่ยวข้องลงในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน

3.  ก่อนวันสอบ  ควรเตรียมสถานที่พัก  และศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบ  และเมื่อถึงสนามสอบแล้วให้ตรวจดูแผนผังห้องสอบ  ที่นั่งสอบ  และอื่น ๆ

4.  ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  และบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ได้แก่  บัตรปะจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวข้าราชการ  บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ  บัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล  บัตรประจำตัวพนักงานสุขาภิบาล  หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ  ไปในวันสอบทุกครั้ง  และในการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันมาแสดงทุกครั้งด้วย

5.  หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-ที่อยู่  ให้แจ้งหน่วยสอบทุกครั้ง

 

อ้างอิงที่มา : คู่มือผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กลุ่มงานสรรหาบุคคล   กองวิชาการบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.   กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย


Loading...