วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย

1.  ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

1.1  การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  ได้แก่  ดินสอ 2 B  ยางลบ  กบหรือมีดเหลาดินสอ  และบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  ให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ

1.2  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  เช่น  สุภาพสตรีควรสวมเสื้อ  กระโปรงที่สุภาพ  รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  นอกจากนี้  ไม่ควรสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  เป็นต้น

1.3  ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

1.4  สำรวจชื่อและห้องสอบของตนเอง  จากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ  และรออยู่ในบริเวณนั้น

1.5  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบ

1.6  หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ

1.7  หากทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหาย  ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ  เพื่อทำใบแทนบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน

2.  ก่อนเวลาสอบ

2.1  กรรมการกำกับห้องสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

2.2  ห้ามนำตำรา  เอกสาร  หรือกระดาษ  และสิ่งพิมพ์อื่นใด  รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ใด ๆ เข้าห้องสอบ  ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 2.1.1

2.3  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  หรือแสดงใบแทนบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันควบคู่กับบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกต่อกรรมการกำกับห้องสอบ  มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

2.4  ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการกำกับห้องสอบกำหนดให้

2.5  นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ 2 คน  ถูกกำหนดให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพของข้อสอบ  และตรวจนับจำนวนข้อสอบร่วมกับกรรมการกำกับห้องสอบ
2.6  รับแจกกระดาษคำตอบและข้อสอบจากกรรมการกำกับห้องสอบ  หากได้รับกระดาษคำตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด  ให้รีบนำไปเปลี่ยนกับกรรมการกำกับห้องสอบ

2.7  ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ

2.8  เขียนชื่อ-ชื่อสกุล  รหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ  และลงลายมือชื่อในช่องด้านล่างปกหน้าของข้อสอบ  เมื่อได้รับคำแนะนำจากกรรมการกำกับห้องสอบ

2.9  อ่านข้อแนะนำ  คำชี้แจงทั่วไป  และตัวอย่างในการตอบที่ปกหน้า

และปกหลัง  ถ้าไม่เข้าใจให้ซักถามกรรมการกำกับห้องสอบ

2.10 กรอกข้อมูลต่าง ๆ บนหัวกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน  ได้แก่ รหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ  ชื่อ-ชื่อสกุล  ชื่อวิชาที่สอบ  ชื่อสถานที่สอบ ห้อง วันที่สอบ และเวลา

2.11 ให้ใช้ดินสอดำ 2 B หรือ 2 B ขึ้นไป  ระบายรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ  และรหัสวิชาที่สอบกระดาษคำตอบด้านซ้ายมือ

2.12  ตรวจทานการระบายรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบให้ครบ 13 ตัว  และรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง  และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ

2.13  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับ

ห้องสอบโดยเคร่งครัด

      3.  ในเวลาสอบ

3.1  เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกำกับห้องสอบ

3.2  ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ  ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน  ให้รีบแจ้งกรรมการกำกับห้องสอบทันทีเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่

3.3  เมื่อมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการกำกับห้องสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที

3.4  ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบ  รวมทั้งระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ

3.5  ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบให้ทำในที่ว่างของหน้ากระดาษข้อสอบ

3.6  เมื่อมีข้อสังสัยหรือมีกิจจำเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง  ให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งกรรมการกำกับห้องสอบ

3.7  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภาคนอก    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการกำกับห้องสอบ

3.8  ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ

3.9  ลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ

3.10  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันหรือแสดงใบแทนบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันควบคู่กับบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้   เพื่อให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบจากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบกับลายมือชื่อในบัตร

3.11  รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบบนกระดาษคำตอบก่อนที่กรรมการกำกับห้องสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการกำกับห้องสอบบนกระดาษคำตอบ

3.12  ห้ามผู้เข้าสอบที่มาสายเกินกว่า 15 นาที  หลังกำหนดเวลาเริ่มสอบเข้าห้องสอบสำหรับการสอบวิชาแรกในภาคเช้า

3.13  ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้ากว่ากำหนดเวลาเริ่มสอบสำหรับการสอบวิชาในภาคบ่าย

3.14  หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด  เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตกในวิชานั้น

3.15  ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน

3.16  ห้ามออกนอกห้องสอบภายในเวลา 20 นาที  ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ  แม้ว่าจะทำข้อสอบเสร็จแล้ว ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจำเป็นต้องออกนอกห้องสอบ  ให้กรรมการกำกับห้องสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด

3.17  ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเรื่องเวลาในระหว่างการสอบจากกรรมการกำกับห้องสอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ครั้งที่ 2  เมื่อเหลือวลาอีก 5 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ  และครั้งสุดท้ายเมื่อหมดเวลาสอบ

3.18  ถ้าทำข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาหรือไม่ประสงค์จะทำข้อสอบต่อไปในวิชาใด  ห้ามลุกจากที่นั่งแต่ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการกำกับห้องสอบเดินไปเก็บข้อสอบ  และกระดาษคำตอบที่โต๊ะผู้เข้าสอบ  และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบก่อน

3.19  ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบออกนอกห้องสอบ  จะนำออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการกำกับห้องสอบอนุญาตเท่านั้น

3.20  เมื่อหมดเวลาสอบ  กรรมการกำกับห้องสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบ  จะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการกำกับห้องสอบได้อนุญาตแล้ว

4.  หลังเวลาสอบ

4.1  เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

4.2  หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน  ควรพักรออยู่ในบริเวณสนามสอบหรือไม่ไกลจากสนามสอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ  หรือกรรมการกำกับห้องสอบ  หรือกรรมการกลางประจำสนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี

4.3  เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น  ควรสำรวจรายการสิ่งของที่นำมาให้ครบก่อนกลับที่พัก

5. ข้อแนะนำในการระบายรหัสกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

5.1  ผู้เข้าห้องสอบต้องกรอกรหัสเลขประจำตัวสอบ รหัสวิชาที่สอบ และระบายวงกลม  รหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบทั้ง 13 หลัก  และรหัสวิชา 3 หลัก  ลงในกระดาษคำตอบให้ถูกต้องครบถ้วน    และห้ามขีดหรือเขียนข้อความอื่นใดลงไปนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เท่านั้น

5.2  การกรอกรหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาที่สอบ ให้ผู้เข้าสอบระบายวงกลมให้ดำเต็มวงกลม   โดยทับตัวเลขตามช่องแต่ละช่องให้ถูกต้องตรงกันกับเลขประจำตัวของผู้เข้าสอบ  และรหัสวิชาที่สอบ

5.3  ด้านหลังของกระดาษคำตอบจะเป็นคำอธิบายพร้อมตัวอย่างปรากฏอยู่  ผู้เข้าสอบไม่ต้องระบายทับหรือระบายรหัสใหม่เป็นอันขาด

5.4  การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ  ถ้าระบายผิดหรือต้องการระบายวงกลมใหม่  ให้ลบของเดิมให้สะอาดจนหมดรอยดำ แล้วระบายตัวเลือกใหม่

5.5  การระบายรหัส หากผู้เข้าสอบไม่ระบาย ระบายผิด ระบายจาง ระบายไม่ครบ  เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจให้คะแนน และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง

 

อ้างอิงที่มา : คู่มือผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กลุ่มงานสรรหาบุคคล   กองวิชาการบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.   กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย


Loading...