วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

หลักการบริหารสถานศึกษา

การบริหารนั้นเป็นทั้งศาสตร์ที่ต้องศึกษาเรียนรู้และเป็นทั้งศิลปะที่ผู้บริหารจะต้องนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในเชิงของการบริหารสถานศึกษานั้น หลักการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน มีหลายแบบแต่วันนี้ครูเชียงรายขอแนะนำในส่วนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือ Participative Management

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)

ในการบริหารสถานศึกษานั้น นอกจากผู้บริหารจะมีบทบาทสําคัญในสถานศึกษาแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือบุคคลในองค์การก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้องค์การก้าวหน้าไปได้ด้วยดี การบริหารในปัจจุบันจึงพยายามหาวิธีการที่จะให้มีการยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในองค์การ แนวความคิดหนึ่งของการบริหารก็คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วม

คริส อากีริส (Chris Argyris, n.d. อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551: 166) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การ ได้มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ ซึ่งประกอบ ไปด้วย 3 ประการ คือ

  1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์การย่อมมีความผูกพันกับ องค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ แม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็น ก็ทําให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแล้ว
  2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก ทําให้ สมาชิกในองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน
  3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความสํานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้ แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสํานึกใน หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์การ

สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล

อ้างอิง : 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Argyris
2. แนวทางการบริหารโรงเรียน ให้เข้มแข็งด้วยตัวเอง : โดย ดร.ประวัติ สุทธิประภา
3. หลักการบริหารสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]