วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

ให้ตั้งขนาดตราครุฑกว้าง 1.5 เซนติเมตร และ สูง1.5 เซนติเมตร

ขนาดของครุฑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดขนาดของครุฑไว้ 2 ขนาด คือ หนังสือภายนอก กำหนดขนาดครุฑไว้ 3 เซนติเมตร และหนังสือภายใน และบันทึกข้อความขนาดครุฑไว้ 1.5 เซนติเมตร ดังภาพด้านล่าง

ข้อควรระวัง ขนาดครุฑจะต้องรักษามาตรฐานไว้ตามกำหนด ไม่ให้เล็กหรือใหญ่ ผอมหรืออ้วน จนเกินไป

รูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการต้องใช้ใหถู้กต้องตามแบบซึ่งรูปลักษณะ ของครุฑที่ใช้โดยทั่วไปนั้นนิยมใช้ครุฑ 3 รูปแบบดังภาพต่อไปนี้

อ้างอิง : การจัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความ

อ้างอิง : ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย


Loading...