วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

สังคมวิทยากับการศึกษา Sociology of Education

สังคมวิทยากับการศึกษา Sociology of Education

ความหมาย

มีผู้ให้ความหมายของสังคมวิทยาการศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี้

Francis J. Brown ให้ความหมายว่า สังคมวิทยาการศึกษา หมายถึง การศึกษาเรื่องของการกระทำระหว่างปัจเจกชนกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ บุคคลอื่นๆกลุ่มสังคมต่างๆและแบบแผนพฤติกรรมในสังคม สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประมวลเอาทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมวิทยาและการศึกษาเข้ามด้วยกันเป็นวิชาใหม่ โดยนำหลักการทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กับกระบวนการทุกอย่างของการศึกษา เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม ระเบียบ วิธีการเรียน การสอน และการวัดผล ประเมินผล

A.H. Halsey ให้ความหมายว่า สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประยุกต์หลังการทางสังคมวิทยาเข้าด้วยกับการศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับการบริบททางสังคม มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสังคมภายนอก และนำเอาหลักการทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กับกระบวนการทุกอย่างของการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษา

สังคมวิทยาการศึกษา เริ่มขึ้นในสังคมตะวันตก Robert James Parelius และ Ann Parker Parelius (1987 : 1-2) สรุปความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษาในสหรัฐอเมริกาว่า การศึกษาในแง่ของสังคมวิทยาเริ่มเป็นที่สนใจของนักสังคมวิทยาและนักการศึกษาเมื่อปลายคริสศตวรรษที่ 19 และต้นคริสศตวรรษที่ 20 โดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่เห็นว่าสติปัญญาสามารถทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่า ผู้นำทางสังคมวิทยาในช่วงนี้ ได้แก่ Lester Ward และ Albion Small ส่วนผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ William James และ John Dewey เป็นต้น เชื่อว่าโรงเรียนสามารถช่วยให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้โดยการพัฒนาสติปัญญา และการกระตุ้นให้นักเรียนเสียสละ อุทิศตนเพื่อปฏิรูปสังคม

ในระยะต่อมาความร่วมมือระหว่างนักสังคมวิทยากับนักการศึกษาเริ่มน้อยลง เนื่องจากได้รับอิทธิพลการเน้นรูปแบบเป้าหมายของนักวิชาการว่าอยู่ที่การทุ่มเทให้กับทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empiricak Research) จากมหาวิทยาลัยเยอรมัน

 

แนวคิดเกี่ยวกับสังคมวิทยาการศึกษา

  1. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นวิถีทางไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคม
  2. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกวัตถุประสงค์ของการศึกษา
  3. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นสังคมวิทยาการประยุกต์
  4. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการวิเคราะห์กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม
  5. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
  6. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการวิเคราะห์หน้าที่ของการศึกษาในสังคม
  7. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการวิเคราะห์การปะทะสังสรรค์ทางสังคมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 

ความแตกต่างระหว่าง Educational Sociology กับ Sociology Education

Educational Sociology เป็นการนำหลักการและข้อค้นพบต่างๆทางสังคมวิทยาไปประยุกต์ใช้กับการบริหารและสถาบันทางการศึกษา (Sociology Education เป็นการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องในสถาบะนการศึกษา เน้นความสำคัญทางการศึกษามาวิจัย การวิเคราะห์ทางสังคมในสถาบันการศึกษา สาขานี้พัฒนาและแยกตัวมาจาก Educational Sociology)

 

อ้างอิง :

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2534). ทฤษฎีสังคมวิทยา. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2523). หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

สุพัตรา สุภาพ. (2533). ความเป็นมาของสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. พิมพ์ครั้งที่ 11.

อานนท์ อาภาภิรม ร.บ. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา.

อุบล เสถียรปกิรณกรณ์. (2528). การศึกษาสังคมวิทยา. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]