วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มโลหิต (กรุ๊ปเลือด)

เพศ (Sex) โดยธรรมชาติตามปกติคนเรามี 2 เพศ เพศหญิงกับเพศชาย ซึ่งต่างก็มีลักษณะ เพศของตน มีลักษณะบอกให้รู้ว่าคนสองเพศนี้แตกต่างกัน เพศหญิงกับชายโดยธรรมชาติแล้วมีลักษณะแล ไม่เพียงแต่รูปร่างเท่านั้น นิสัยใจคอ ความคิดเห็น การควบคุมอารมณ์ และอื่น ๆ ก็มีความแตกต่างกันด้วย

ชนิดของโลหิต หรือ กรุ๊ปเลือด ทารกเกิดใหม่จะมีกลุ่มโลหิตอยู่ในกลุ่มใดก็ตาม จะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มโลหิตของ บิดา มารดา ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มโลหิต ของบิดา มารดา และบุตร

หมู่โลหิต (Blood Type หรือ Blood Group) คือ การแยกแยะ เลือด เป็นหมวดหมู่ ปัจจุบันมีระบบหมู่โลหิต 32 ระบบ ระบบหมู่โลหิตที่สำคัญ ระบบเอบีโอ (ABO System) และ ระบบอาร์เอช (Rh System) โดยจำแนกตาม แอนติเจน ที่อยู่บน เม็ดเลือดแดง

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/หมู่โลหิต

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]