การพักใช้ใบอนุญาต

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑๓ การพักใช้ใบอนุญาต

ข้อ ๖๐/๑ กรณีปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กระทําผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ อย่างร้ายแรงดังต่อไปนี้ ให้เลขาธิการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน หรือสอบสวนทันที เมื่อคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้

(๑) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือเกี่ยวข้องกับค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

(๒) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ หรือกระทําล่วงละเมิดทางเพศกับข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาหรือบุคคลอื่น

(๓) ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ ๖๐/๒ การวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๖๐/๑ ให้วินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาต ทุกประเภทได้ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษได้รับทราบคําวินิจฉัย

อ้างอิง http://site.ksp.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...