วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

20 คำถาม ไขข้อข้องใจ ว21

15 พ.ย. 2018
1861

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หลังวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีสิทธิ์ยื่นคําขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๒

ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะว่า สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้มีมติกําหนดมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะสายงานการสอน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ที่มา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สพฐ http://personnel.obec.go.th/home/


Loading...