วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

08 พ.ย. 2018
3803

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

เมื่อพิจารณาความหมายของผลงานงานวิชาการจาก คู่มือการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ ของ ก.ค.ศ.

จะเห็นว่าถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของครู  ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในการสอน ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา และถ้าเป็นผลงานทางวิชาการการของผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา  หรือ ผลงานทางวิชาการ คือ เอกสารหรือหลักฐาน ใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงถึงความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญในการสอน หรือการนิเทศหรือการบริหารสถานศึกษาของผู้จัดทำผลงาน และได้นำไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่

ผลงานทางวิชาการของครู

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความชำนาญ และนิยามของผลงานทางวิชาการของครูแล้ว จะเห็นว่าผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้

  1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามแบบคำขอ หัวข้อรายงาน ความชำนาญการ/เชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ
  2. ตรงกับวิชาที่สอน
  3. จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
  4. เป็นผลงานทางวิชาการตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
  5. เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน

ข้าราชการครูสายงานสอนจะมีผลงานทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ควรจะมีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้ว อาจจะเป็นเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน เอกสารคำสอน หนังสือเรียน ตำรา หนังสืออ่านประกอบ งานแปล บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งจะได้เสนอรูปแบบเป็นแนวเพื่อพิจารณาจัดทำในตอนต่อไป

โดยสรุปแล้วผลงานทางวิชาการ คือ หลักฐานใด ๆ ที่ข้าราชการครูผู้นั้นได้จัดทำขึ้นและได้ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง

อ้างอิงที่มา : แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ฉบับร่าง) รวบรวมโดย เจริญ บางเสน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 19 – 24 มิถุนายน 2549 โรงแรมอเล็กชานเดอร์ กรุงเทพมหานครฯ

ดาวน์โหลด : http://www.chontech.ac.th/ks4/2349/333/24.doc

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น
พิณพลอย เมื่อ 08/11/2018 15:48

มีประโยชน์มาก

ขอบพระคุณครับผม