วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนําไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑

ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

กระบวนการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เน้นการให้ความสําคัญ กับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติประสบความสําเร็จ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธานดําเนินการยกร่างกรอบทิศทางและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไข ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยมีพลตรี ณัฐท เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานดําเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายและพัฒนาการศึกษาโดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งสํานักงานฯ ได้ปรับแก้เอกสารตามความเห็นของที่ประชุม รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ปรับเป็น “ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙” เป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้ดําเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทําให้ “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙” ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะนําแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษาตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายต่อไป

เชิญดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกที่นี่ https://www.bic.moe.go.th/images/stories/4EDU_2560-2579full.pdf?fbclid=IwAR29kG0cmAWNFH6zTpz_ZCtzv_27JiNK4YUMA2hpWFkLy6xVrsAzE0_yNDc

อ่านในรูปแบบอีบุ๊ค http://online.pubhtml5.com/yrie/fxgm/#p=2

อ้างอิงที่มา

https://www.bic.moe.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น