สรุปย่อ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน
                1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *