วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครู (เทศบาล)

แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครู (เทศบาล)

แบบประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ(ทุกสายงาน)

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

1.    ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2.    ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
3.    ผลที่เกิดกับผู้เรียน

1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
(20 คะแนน)
1.1 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน
1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา ผู้เรียน
1.3 ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
1.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล 
 ชุมชน สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริการสังคมด้านวิชาการ
1.6 หน้าที่อื่นตามที่ผอ.ร.ร.มอบหมาย

2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (40 คะแนน)
1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
1.1 การจัดการเรียนรู้
1. การจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานการ
 เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
 นำไปใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ได้ครบ
 องค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนดและ
 การจัดการเรียนรู้ตามแผน
2. ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่าง
 เป็นระบบ
3. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง
 หลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. รายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้บริหาร
 อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ

1.2 การพัฒนาทางวิชาการ
1. มีการพัฒนา จัดหา ประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม 
 ในการจัดการเรียนรู้ นำไปใช้ได้ผลดี
2. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
 หลากหลาย เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ
 กิจกรรมการเรียนรู้
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ ประเมินผล
 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
 สม่ำเสมอ
4. ใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และ
 ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อ
 การพัฒนาการเรียนรู้

2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจในสาระ หรือ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานส่งเสริม
 การเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับตามที่กำหนดใน
 มาตรฐานวิทยฐานะ
2.2 ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 การพัฒนาการทางวิชาการ โดยแสดงให้เห็นว่ามี
 ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์หรือ
 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือสร้างองค์ความรู้
 ใหม่ๆ ตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ
2.3 ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะในการจัดกิจกรรม
 การเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาการ และ
 ประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการ
 เรียนรู้ที่รับผิดชอบ มีคุณภาพตามที่กำหนดใน
 มาตรฐานวิทยฐานะ

าวน์โหลดไฟล์
แบบประเมินครู คศ2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]