วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แนะนำ Prezi และตัวอย่าง งานนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ Prezi Online

แนะนำ Prezi และตัวอย่าง งานนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ Prezi Online

Prezi เป็นโปรแกรมทำพรีเซนต์เตชั่นออนไลน์ ใช้ในการแปลงความคิด (ideas) และแนวคิด (concepts) ออกมาเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งโปรแกรม Prezi จะมีเครื่องมือการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำแนกการนำเสนอเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม Prezi
มีฟังก์ชั่นการทํางานอยางไร?

 1. Pan และ Zoom ตามแนวคิดที่วางแผนไว้
 2. Import media เช่น ภาพ, วิดีโอ, YouTube videos, PDF หรือสื่ออื่นๆ
 3. Full Toolkit โดยสามารถเลือก Template และ/หรือ Theme ในการจัดการนําเสนอ
 4. Present online และ offline สามารถนําเสนอได้ทั้งแบบออนไลน์ และนาเสนอในแบบออฟไลน์
 5. Work together สามารถทํางานแบบร่วมมือแบบเรียลไทม์ (real-time)
 6. Add Storyline สามารถใช้เฟรม (Frame) และเส้นทาง (Path) เพื่อสร้างเส้นทางการนําเสนอ

รูปแบบการนำเสนอ
โปรแกรม Prezi เน้นฟังก์ชั่นการ Zoom in, Zoom out, และ Rotate ซึ่งการนําเสนอในรูปแบบนี้ย่อม
ดีกว่าการนําเสนอด้วยภาพนิ่งบนหน้าจอเพียงอย่างเดียว และการนําเสนอนั้นสามารถนําเสนอได้ดังนี้

 1. นําเสนอบนคอมพิวเตอร์
 2. ฝัง (Embed) อยู่บนเว็บเพจ
 3. เผยแพร่บน Social Media Site
 4. แบ่งปันไว้บน blog
 5. วางไว้ใน Prezi explore tab

การลงทะเบียนเพื่อใช้งานโปรแกรม
ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานโปรแกรม Prezi ดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://Prezi.com
 2. คลิกปุ่ม Sign up now
 3. คลิกเลือก Student & Teacher โดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้พื้นที่การทํางานเพิ่มขึ้นจาก 100 MB เป็น 500 MB
 4. เลือก Edu Enjoy แล้วคลิกปุ่ม Start Now
 5. ระบุ e-mail สําหรับการติดต่อ จากนั้นคลิกปุ่ม Continue จะปรากฏหน้าจอตอบรับการลงทะเบียนและให้ท่านยืนยันการลงทะเบียนด้วย e-mail ที่ระบุไว้
 6. ให้เข้าไปที่ e-mail ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5 แล้ว copy URL มาวางในช่อง address bar ของweb browser ที่ใช้งานเพื่อเข้าไปลงทะเบียนในระบบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะปรากฏหน้าจอให้ใส่รายละเอียดของผู้สมัคร รวมทั้งให้กําหนด Password เอง จากนั้นคลิกปุ่ม register and continue

ตัวอย่างการนำเสนองานด้วย Prezi Online เรื่อง การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตารางและคำนวณ (Microsoft Office Excel) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

https://prezi.com/p/w2flhak9xnua

วิชา คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
โดย นายดณุพล  จิตประสงค์ โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

[…] ก่อนการดำเนินการนำเสนอต้องมีการวางกรอบของสาระ เนื้อหา และกำหนดการใช้สื่อสนับสนุนในการนำเสนอ เพื่อการสร้าง Story line และสื่อนำเสนอสำหรับใช้ในการนำเสนอให้น่าสนใจ  […]