ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา

1. ตัวแปรชนิด floating point คือตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิดใด
ก. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม
ข. ข้อมูลชนิดทศนิยมละเอียดสองเท่า
ค. ข้อมูลชนิดทศนิยม
ง. ข้อมูลชนิดตัวอักษร

2. หากต้องการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับหาค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนทั้งห้อง ขั้นตอนแรกของการ
วิเคราะห์ระบบที่นักเรียนจะต้องรู้คือข้อใด
ก. นำคะแนนทุกคนในห้องรวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมด
ข. รับค่าคะแนนของนักเรียนทุกคนในห้องผ่านทางคีย์บอร์ด
ค. แสดงผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือทางเครื่องพิมพ์
ง. โจทย์ต้องการค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนทั้งห้อง โดยต้องนับคะแนนของนักเรียนทุกคน

3. กำหนด int ageOfStudent ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรชนิดใด
ก. ข้อมูลชนิดทศนิยมละเอียดสองเท่า
ข. ข้อมูลชนิดทศนิยม
ค. ข้อมูลชนิดตัวอักษร
ง. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม

4. ต่อไปนี้คือการออกแบบระบบ ยกเว้นข้อใด
ก. การเขียนผังงาน
ข. การออกแบบ user interface
ค. การใช้รหัสเทียม (Pseudo Code)
ง. การใช้ข้อความบรรยายขั้นตอนการแก้ปัญหา

5. ข้อใดกำหนดชื่อตัวแปรในการเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง
ก. X
ข. X_Y
ค. number
ง. Integer

6. Event ของฟอร์มที่ชื่อว่า Resize จะเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกปรับขนาด
ข. จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มเลิกใช้งานฟอร์ม
ค. จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกเรียกขึ้นมาใช้งาน
ง. จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกปรับขนาดให้เปลี่ยนไป

7. พร็อพเพอร์ตี้สำคัญของฟอร์มที่ชื่อว่า FormBorderStyle หมายถึงการกำหนดสิ่งใดให้กับฟอร์ม
ก. สีพื้นของฟอร์ม
ข. รูปแบบของขอบฟอร์ม
ค. รูปแบบตัวอักษร
ง. สีตัวอักษรที่อยู่บนฟอร์ม

8. เหตุใดการพัฒนาแอพพลิเคชัน จึงต้องทำการวิเคราะห์ระบบก่อนเสมอ
ก. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ข. เพื่อหาขั้นตอนที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม
ค. เพื่อให้เขียนโปรแกรมได้ง่าย สะดวกต่อผู้เขียนโปรแกรม
ง. เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรและจะประมวลผลได้อย่างไร

9. เมท็อดของฟอร์มที่ชื่อว่า Hide หมายถึงการกำหนดสิ่งใดให้กับฟอร์ม
ก. ซ่อนฟอร์ม
ข. แสดงคำอธิบาย
ค. เรียกฟอร์มให้ทำงาน
ง. กำหนดตำแหน่งพิกัดให้กับฟอร์ม

10. ข้อใดอธิบายความหมายคำว่า “การเขียนโปรแกรม” ได้ถูกต้องที่สุด
ก. กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้
ข. การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้
ค. การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้
ง. กระบวนการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้

11. เมื่อนักเรียนพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C# นักเรียนสามารถรันโปรแกรม
โดยใช้ปุ่มใด
ก. F3
ข. F4
ค. F5
ง. F6

12. คำว่า “อัลกอริธึม (Algorithms)” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การวิเคราะห์ปัญหา
ข. ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ค. การดำเนินการแก้ปัญหา
ง. การแก้ไขข้อบกพร่อง

13. การทดสอบโปรแกรมมีความสำคัญอย่างไร
ก. เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
ข. เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงานต่างๆ
ค. เพื่อหาวิธีการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าเดิม
ง. เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม

14. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดทำอัลกอริทึม
ก. การวิเคราะห์
ข. การออกแบบ
ค. การจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ง. การเขียนโปรแกรม

15. เหตุใดจึงต้องจัดทำเอกสารการใช้งานแอพพลิเคชันหรือคู่มือผู้ใช้งานทุกครั้ง
ก. เพื่อให้เป็นมาตรฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ข. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง และเข้าใจการทำงานของระบบ
ค. เพื่ออธิบายการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามผังงานที่กำหนดไว้
ง. เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย

อ้างอิง บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...