การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน
เรื่อง  สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา พรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และความคงทนในการเรียนรู้โดยการทดสอบที(t-test ) ชนิดไม่เป็นอิสระแก่กัน(Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ กล่าวคือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.43/82.22  ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน  เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดไฟล์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *