วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560

“วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560”
กำหนดให้ครูมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ซึ่งข้าราชการครูทุกคนต้องมีการประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด) และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด) เป็นปกติทุกปีการศึกษา

โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง ภาระงาน ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง คุณครูต้องทำประมาณนี้ ตามวิทยฐานะที่ประสงค์ขอมี/เลื่อน ให้สูงขึ้น

________________________________

ดาวน์โหลด ID Plan
คลิก https://goo.gl/7zALbQ

________________________________

แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย
1. แบบคำขอ https://goo.gl/5DbsfN

2. แบบประเมินรายปี https://goo.gl/jE2AHt

3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี https://goo.gl/sSEGsv

4. ppt หลักเกณฑ์ ฯ https://goo.gl/d7TRHP

5. คู่มือการประเมิน https://goo.gl/sfq1eM

6. เกณฑ์ใหม่ ฯ https://goo.gl/bHRyvu

7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน https://goo.gl/uMJBfw

8. หนังสือ PLC คลิก https://goo.gl/opUZmB

________________________________
ดูหลักสูตร เพื่อเขียน ID Plan ช่วงที่ 2
คลิก http://obec.iceupthailand.com


Loading...