วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ศึกษา นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดย การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 15 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ แบบปรนัย  ชนิด 4 ตัวเลือก
จำนวน  30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5E)  แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับจำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน  ใช้การทดสอบค่าที t-test  (Dependent Sample)

ผลการศึกษาปรากฎดังนี้

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  79.83/78.00  สูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ที่ตั้งไว้
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิผล 0.6579  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.79
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่
แจกสื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง Active Learning
การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
Loading...