วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

นวัตกรรม เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น

กิตติกรรมประกาศ

                    รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้อง  เพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผลงานย้อนหลังในขณะที่ผู้รายงานดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดบางกอบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2560 ซึ่งตำแหน่งปัจจุบันของผู้รายงาน คือ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน

การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความเมตตาจากครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สีม่วง อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งนายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์นักเรียนในการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ นายสมเกียรติ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม และคณะครู
ที่ให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งขอบใจลูกศิษย์ที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี ทำให้การนำเอกสารประกอบการเรียนไปใช้เป็นไปตามขั้นตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ความดีงามที่เกิดจากเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น ขอมอบแด่ครูดนตรีไทยทุกท่าน ตั้งแต่ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล (ศิลปินแห่งชาติ) นายสุรินทร์ ทับรอด และนางกฤษณา สุขศิริสวัสดิกุล ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทยให้ผู้รายงานเป็นครูสอนวิชาดนตรีไทยด้วยใจรัก ขอมหากุศลผลบุญแห่งความตั้งใจดีนี้ จงบังเกิดแด่คุณพ่อคุณแม่ และผู้มีพระคุณที่เคารพรักของผู้รายงานทุกท่าน

 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล นาคะเต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

………………………


เรื่องที่ศึกษา
       รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้อง                                เพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา              ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล นาคะเต
ปีที่ศึกษา            2560
                                                             บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดบางกอบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินภาคปฏิบัติ/การขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ใช้ t-testและวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น รายวิชา ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 87.21/84.29
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย (µ) 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.53

ดาวน์โหลด ผลงาน https://drive.google.com


Loading...