วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

16 ก.ค. 2018
6275

1.ในภาษาจาวานั้นจะใช้เครื่องหมายใดเป็นการบอกว่าจบ statement
ก. period
ข. parenthesis
ค. semicolon
ง. ending brace

2.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้สแตตเมนต์การกำหนดค่าข้อมูลในภาษาจาวา
ก. total = 9;
ข. 72 = amount;
ค. profit = 129;
ง. letter = ‘W’

3.ตัวอักขระตัวใดใช้ในการเริ่มต้นเขียนคำอธิบายแบบหลายบรรทัด
ก. //
ข. /*
ค. */
ง. /**

4.โปรแกรมภาษาจาวาประเภทใดที่นำไปรันบนเว็บได้
ก. Applet
ข. Joption
ค. Command Prompt
ง. Console Applications

5.ในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เมื่อ compileโปรแกรม แล้วจะเป็นนามสกุลอะไร
ก. .OBJ
ข. .BAS
ค. .JAVA
ง. .CLASS

6. X= 2*(5+(17%3/2)); จากคำสั่ง X มีค่าเท่าไร
ก. 11
ข. 12
ค. 14
ง. 18

7. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของตัวแปรชนิดจำนวนตัวเลขได้ถูกต้อง
ก. Integer , Byte , Short , Long
ข. Byte , Short , Integer , Long
ค. Short , Long , Byte, Integer
ง. Byte, Integer , Short , Long

8.หากตั้งการสร้างตัวแปร เพื่อรับค่าที่มีการคำนวณ ตัวเลขจำนวนเต็ม มีค่าไม่เกิน 32767 ควรตั้งตัวแปรเป็นชนิดใด
ก. Int
ข. Short
ค. Long
ง. Float

9.ข้อใด ตั้งชื่อตัวแปร ผิดหลักไวยกรณ์
ก. 1Name
ข. Name1
ค. Name_1
ง. N_Nam

10.ตัวแปรชนิดใด สามารถเก็บค่าตัวเลขทศนิยมได้
ก. Int
ข. Char
ค. Long
ง. Double

11.ตัวแปรชนิดใด เก็บข้อมูลได้มากที่สุด
ก. Int
ข. Char
ค. Double
ง. Boolean

12. ข้อใดไม่ถูกต้องในการใช้ println
ก. System.out.println(A + “Hello World”);
ข. System.println.out(value);
ค. System.out.println(“ ”+value);
ง. มีมากกว่าหนึ่งข้อ

13. ข้อใดคือคำสงวนในภาษาจาวา
ก. final
ข. constant
ค. concrete
ง. nameConstant

14. Y= 7+3*6/2-1; จากคำสั่ง Y มีค่าเท่าไร
ก. 29
ข. 15
ค. 16
ง. 18

15. Z= 2%2+2*2-2/2; จากคำสั่ง Z มีค่าเท่าไร
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

16. int a,b;
double y;
b = 15;
a = 2;
y=b % a;
System.out.println(“ y = ” + y);
จากคำสั่งข้างต้นผลลัพธ์คือข้อใด
ก. 1
ข. 7
ค. y = 1
ง. y = 7

17. int freeze, boil ;
freeze = 220;
boil = 10;
System.out.println(freeze+ “+ “+boil );
จากคำสั่งข้างต้นผลลัพธ์คือข้อใด
ก. 230
ข. 220 10
ค. 220 + 10
ง. 230 +10

18. int b , width ;
double x,y;
width = 5;
b = 15;
x =0.5;
y = x+ b * width;
System.out.println(y “ + ” x);
จากคำสั่งข้างต้นผลลัพธ์คือข้อใด
ก. 76
ข. 78
ค. 75.5 + 0.5
ง. 77.5 + 0.5

19. int a,b;
double y;
b = 15;
a = 2;
y=b / a;
System.out.println( “Y = ” + b + “ / ”+ a+ “ ” +y);
จากคำสั่งข้างต้นผลลัพธ์คือข้อใด
ก. Y = 1
ข. Y = 7
ค. Y = 15/2 1
ง. Y = 15/2 7

20. int b ,x ;
double y;
b = 15;
x = 5;
y = x + b/x ;
System.out.println(a);
ก. 0
ข. 4
ค. 5
ง. 8

ปล.ข้อสอบชุดนี้ไม่มีเฉลย นะครับ
แต่สามารถหาคำตอบได้จากเว็บนี้ครับผม www.w3schools.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 3]

1 ความคิดเห็น
นันทิยา เมื่อ 16/07/2018 13:55

….