วันพุธ, 29 มกราคม 2563

หมวด 3  การกำหนดตำแหน่ง

มาตรา 38  ตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  มี  3  ประเภท ดังนี้

 • ตำแหน่ง ซึ่งมีหน้าที่สอนในหน่วยงานการศึกษา ดังนี้
 1. ครูผู้ช่วย =                มีได้ทุกหน่วยงาน
 2. ครู        =                มีได้ทุกหน่วยงาน  ( ครู สพฐ มีแค่ 2 ตำแหน่งนี้ )
 3. อาจารย์  =                มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ =    มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา
 5. รองศาสตราจารย์ =      มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา
 6. ศาสตราจารย์ =          มีได้เฉพาะหน่วยงานที่เปิดสอนระดับปริญญา
 • ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ดังนี้
 1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 3. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 4. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 5. อธิการบดี
 6. ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตาม ก.ค.ศ. กำหนด เช่น ผช.ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
 • ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
 1. ศึกษานิเทศก์
 2. ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค..ศ. กำหนด เช่น ครูอัตราจ้าง พนักงานครู

มาตรา 39   ให้ตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ดังต่อไปนี้  เป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ

 • ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังนี้
 1. ครูชำนาญการ
 2. ครูชำนาญการพิเศษ
 3. ครูเชี่ยวชาญ
 4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 • ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ  ดังนี้
 1. รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 2. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 3. รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 4. ผู้อำนวยการชำนาญการ
 5. ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 6. ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 7. ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ (  รองผู้อำนวยการ ไม่มี  )
 • ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังนี้
 1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญพิเศษ
 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
 • ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ  ดังนี้
 1. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 2. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 3. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 4. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ


Loading...