วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

15 ก.ค. 2018
3538

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีข้อสอบที่แอดมินได้วิเคราะห์ และแต่งขึ้นมาพร้อมเฉลย เพื่อให้คุณครูได้ลองไปฝึกทำในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครับ คาดว่าจะออกสอบตามนี้ครับผม ยังไงลองศึกษาและลองนำไปวิเคราะห์ดูนะครับ โชคดีทุกท่านครับผม

 1. จุดมุ่งหมายของจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ข้อใดถูกที่สุด
  ก. เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการ อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ข. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษา ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
  ค. เพื่อส่งเสริม ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันจะนำมาซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
  ง. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
  จ. เพื่อส่งเสริม ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม 
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต มีความหมายตรงกับจรรยาบรรณวิชีพทางการศึกษาข้อใด
  ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
  ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จ. จรรยาบรรณต่อสังคม

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ ลิ้งด้านล่าง

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง