วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ รูปแบบคำสั่ง Link

15 ก.ค. 2018
1370

รูปแบบคำสั่ง Link

รูปแบบคำสั่ง Link มีดังนี้

<A HREF = “ส่วนเชื่อม”>ข้อความที่ใช้เป็น Link </A>

Link สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 3 วิธี คือ

 1. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจเดียวกัน

<A HREF = “ชื่อจุดเชื่อมโยง”> ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยง </A>

<A NAME = “ชื่อจุดเชื่อมโยง”> จุดเชื่อมโยง </A>

 1. การเชื่อมโยงข้อมูลในเวบเพจกับเว็บเพจอื่น

<A HREF=” school.html “> โรงเรียนของเรา</A>

 1. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

<A HREF=”http://www.google.co.th“> Google </A>

 

ให้นักเรียน สร้างเว็บเพจ   3  ไฟล์ดังนี้ 

1.สร้างเว็บเพจเริ่มต้น ไฟล์ชื่อ  index.html 

1.1  ให้ใส่พื้นหลัง สีเหลือง (Yellow)

1.2   บรรทัดที่ 1    ให้     แสดง       ชื่อ    นามสกุล ของนักเรียน

1.3   บรรทัดที่ 2  ให้       แสดง      เลขที่  ของนักเรียน

1.4   บรรทัดที่ 3  ให้      link   ไปยัง   ไฟล์ชื่อ  a.html

(    ปรับขนาด ใส่สีและปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร  ด้วย  )

 1. สร้างเว็บเพจชื่อ   a.html

2.1 ให้ใส่พื้นหลัง    สีฟ้า  (skyblue  หรือ   lightcyan)

2.2  แทรกรูปภาพ    1  รูป       <img scr= “ชื่อ.นามสกุล”>

2.3  สร้าง link  ไปยัง ไฟล์ชื่อ  b.html

 1. สร้างเว็บเพจชื่อ  b.html

3.1  ให้ใส่พื้นหลัง  สีม่วง( violet)

3.2  บรรทัดที่ 1   สร้าง link  ไปยังเว็บไซต์  google   ( http://www.google.co.th )

3.3  บรรทัดที่ 2  สร้าง  link  ไปยังเว็บไซต์  hotmail  ( http://www.hotmail.com )

3.4  บรรทัดที่ 3  สร้าง link   ไปยังเว็บไซต์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ( http://www.maelao.ac.th)

3.5แทรกรูปภาพ    1  รูป       <img scr= “ชื่อ.นามสกุล”>

3.6  สร้างข้อความสีแดง  คำว่า “ Computer ” วิ่ง ผ่าน

 

คำสั่ง Tag

 1. การใส่สีพื้นหลัง < body  bgcolor= “สี”>
 2. การแทรกรูปภาพ    <IMG SRC=”ชื่อไฟล์รูปภาพ”>   (ไฟล์รูปภาพต้องอยู่ในโฟล์เดอร์เดียวกับไฟล์ HTML)
 3. การเชื่อมโยง (Link)    <A HREF = “ส่วนเชื่อม”>ข้อความที่ใช้เป็น Link </A>

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 3 วิธี คือ

 1. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจเดียวกัน

<A HREF = “ชื่อจุดเชื่อมโยง”> ข้อความที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยง </A>

<A NAME = “ชื่อจุดเชื่อมโยง”> จุดเชื่อมโยง </A>

 1. การเชื่อมโยงข้อมูลในเวบเพจกับเว็บเพจอื่น

<A HREF=” school.html “> โรงเรียนของเรา</A>

 1. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

<A HREF=”http://www.google.co.th“> Google </A>

 1. คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <br>
 2. คำสั่ง ให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ <marquee>

** คำสั่ง    ให้นักเรียน สร้างเว็บเพจ   3  ไฟล์ดังนี้ 

1.สร้างเว็บเพจเริ่มต้น ไฟล์ชื่อ page1.html 

1.1  ให้ใส่พื้นหลัง สีเหลือง (Yellow)

1.2   บรรทัดที่ 1    ให้     แสดง       ชื่อ    นามสกุล ของนักเรียน

1.3   บรรทัดที่ 2  ให้       แสดง      เลขที่  ของนักเรียน

1.4   แทรกรูปภาพ    1  รูป       <img src= “ชื่อ.นามสกุล”>

1.5   สร้าง   link   ไปยัง   ไฟล์ชื่อ  Page2.html  ข้อความที่ใช้เชื่อมโยง   คำว่า  หน้าที่ 2 ( ปรับขนาด ใส่สีและปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร  ด้วย  )

 1. สร้างเว็บเพจชื่อ   page2.html

2.1 ให้ใส่พื้นหลัง    สีฟ้า  (skyblue  หรือ   lightcyan)

2.2  แทรกรูปภาพ    1  รูป       <img src= “ชื่อ.นามสกุล”>

2.3  สร้าง   link   ไปยัง   ไฟล์ชื่อ  Page3.html  ข้อความที่ใช้เชื่อมโยง   คำว่า  หน้าที่ 2

 1. สร้างเว็บเพจชื่อ  page3.html

3.1  ให้ใส่พื้นหลัง  สีม่วง( violet)

3.2  บรรทัดที่ 1   สร้าง link  ไปยังเว็บไซต์  google   ( http://www.google.co.th )

3.3  บรรทัดที่ 2  สร้าง  link  ไปยังเว็บไซต์  hotmail  ( http://www.hotmail.com )

3.4  บรรทัดที่ 3  สร้าง link   ไปยังเว็บไซต์ โรงเรียนครูเชียงรายวิทยาคม ( http://www.kruchiangrai.net/)

3.5  สร้างข้อความสีแดง  คำว่า “ Computer ” วิ่ง ผ่าน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]