การเขียนโครงงาน IS

0
1013

การเขียนโครงงาน IS

คำนำ
สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
สมมติฐานการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิง
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน
ตารางปฏิบัติกิจกรรม
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
วิธีการศึกษา

บทที่ 4 ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
การศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนโครงงาน IS

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here