วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การเขียนโครงงาน IS

05 ก.ค. 2018
24436

การเขียนโครงงาน IS

คำนำ
สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
สมมติฐานการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิง
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน
ตารางปฏิบัติกิจกรรม
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
วิธีการศึกษา

บทที่ 4 ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
การศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนโครงงาน IS

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 20 เฉลี่ย: 4.4]
3 ความคิดเห็น
ธัญญา​ แสนเลิศ เมื่อ 05/07/2018 08:49

ดีมากมีประโยชน์.. ต้องการไฟล์งานและคำแนะนำค่ะ

อร เมื่อ 05/07/2018 08:49

ขอบคุณมากค่ะ

แพร เมื่อ 05/07/2018 08:49

มีประมากค่า