วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ตัวอย่าง และแบบฝึกทักษะนอกจากนี้ยังได้สอดแทรกทักษะการอ่านตีความเพื่อเชื่อมโยงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากโจทย์ปัญหาสอดคล้องกับชีวิตประจำวันมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคำนวณและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน ขอขอบคุณนางพิชญา ชินนอก รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ให้คำแนะนำสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดทำแบบฝึกนี้อย่างดีตลอดมา สันติ สกุลหงษ์

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive


Loading...