วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 Our Happy Family
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอน

การจัดกิจกรรมดังนี้
1. ปฐมนิเทศการใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทราบ
2. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน
4. นักเรียนทำความเข้าใจกับบทเนื้อหาทีละขั้นตอน หากเกิดปัญหาหรือ
ข้อสงสัยขณะดำเนินกิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทันที
5. หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน
ทำแบบทดสอบหลังเรียน และครูควรบันทึกผลคะแนนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน

ผู้จัดทำ นางสาวนันทิยา  ยิ้มหนองโพธิ์  โรงเรียนวัดหนองศาลา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/drive

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]