รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผู้รายงาน นายเจริญศักดิ์  ธาตุอินจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
ปีที่ทำการศึกษา   2559

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนคำ เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ โดยมีเครื่องมือศึกษา คือชุดฝึกทักษะการเขียนคำและเครื่องมือรวบรวมแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

  1. การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2โดยใช้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายจำนวน 33 คน นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าร้อยละเท่ากับ 49.70 (ค่าเฉลี่ย=4.67) (σ=1.21) และนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าร้อยละเท่ากับ75.45 (ค่าเฉลี่ย=7.09) (σ =0.97) ผลของค่าร้อยละความก้าวหน้า มีค่าเท่ากับ 25.76 (ค่าเฉลี่ย=2.42) (σ =1.17)
  2. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ทำคะแนนจากแบบทดสอบรายชุดฝึกได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 และทำคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนหลังเรียน ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ดังนั้นประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเขียนคำ มีค่าเท่ากับ 81.67/ 81.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 / 80
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *